Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Ewa Konopko
www.tlumaczenia-de.eu

Oferta

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z języka polskiego na język niemiecki i z języka niemieckiego na język polski w następujących dziedzinach:

 • prawo
 • biznes
 • badania rynku i opinii publicznej
 • kultura
 • socjologia
 • psychologia
 • pedagogika
 • media
 • reklama
 • technika

Tłumaczenia przysięgłe:

 • urzędowe
 • notarialne
 • sądowe
 • samochodowe
 • szkolne
 • zawodowe
 • gospodarcze

Tłumaczenia zwykłe:

 • książki i artykuły
 • korespondencja biznesowa i prywatna
 • życiorysy i listy motywacyjne
 • teksty reklamowe, broszury, plakaty, ulotki
 • prezentacje multimedialne
 • strony internetowe
 • dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi

Przykładowe dokumenty

Urzędowe: akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, dowód osobisty, paszport, zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, zaświadczenie o zameldowaniu i wymeldowaniu, zaświadczenie o zmianie nazwiska, zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa, zaświadczenia z ZUS, deklaracje z urzędu skarbowego, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne PIT.

Notarialne: akt notarialny, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie podpisu, apostille, umowa spółki, protokół ze zgromadzenia wspólników, umowa sprzedaży, umowa pożyczki, umowa najmu, uchwała.

Sądowe: zaświadczenie o niekaralności, wyrok rozwodowy, wyrok sądowy, pozew, postanowienie sądu.

Samochodowe: dowód rejestracyjny (Fahrzeugschein lub Zulassungsbescheinigung Teil I), karta pojazdu (Fahrzeugbrief lub Zulassungsbescheinigung Teil II), umowa kupna pojazdu, wyrejestrowanie, faktura, prawo jazdy, dokumentacja celna.

Szkolne: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, dyplom studiów wyższych, indeks studiów licencjackich i magisterskich, suplement do dyplomu, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły i studiowaniu, zaświadczenie o ukończeniu kursu, certyfikat, dyplom.

Zawodowe: referencje, świadectwo pracy, umowa o pracę, dyplom uprawniający do wykonywania zawodu, dyplom czeladniczy, wyciąg z rachunku bankowego.

Gospodarcze: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nadanie numeru identyfikacyjnego REGON, nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP, nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP EU, nadanie numeru identyfikacji dla celów podatku VAT, zaświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu w RP, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego KRS, odpis z niemieckiego Rejestru Handlowego HRB, niemieckie zgłoszenie działalności gospodarczej lub zmiany o działalności gospodarczej, zaświadczenie o wypełnianiu zobowiązań podatkowych, certyfikat rezydencji.

Na życzenie Klienta wymienione dokumenty mogą zostać przetłumaczone przysięgle lub nieprzysięgle.


© Copyright by Ewa Konopko, Gdynia 2007–2012
© Design by Mariusz Chilmon, Gdańsk 2007