Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Ewa Konopko
www.tlumaczenia-de.eu

OfertaJęzyk niemiecki
tłumaczenia przysięgłe i zwykłe
tel. 507 256 495

Samochodowe: dowód rejestracyjny (Zulassungsbescheinigung Teil I lub Fahrzeugschein), karta pojazdu (Zulassungsbescheinigung Teil II lub Fahrzeugbrief), umowa kupna pojazdu, umowa sprzedaży pojazdu, wiążące zamówienie, faktura, prawo jazdy, dokumentacja celna.

Urzędowe: akt urodzenia zupełny, akt urodzenia skrócony, akt małżeństwa, akt zgonu, dowód osobisty, paszport, zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, zaświadczenie o zameldowaniu i wymeldowaniu, zaświadczenie o zmianie nazwiska, zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa, zaświadczenia z ZUS, deklaracje z urzędu skarbowego, zeznanie podatkowe, zeznanie roczne PIT, zaświadczenie o niepobieraniu zasiłku rodzinnego z MOPS/MOPR/GCŚ.

Notarialne: akt notarialny, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie podpisu, apostille, umowa spółki, protokół ze zgromadzenia wspólników, umowa sprzedaży, umowa pożyczki, umowa najmu, uchwała.

Sądowe: zaświadczenie o niekaralności, wyrok rozwodowy, wyrok sądowy, pozew, postanowienie sądu.

Szkolne: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, dyplom studiów wyższych, indeks studiów licencjackich i magisterskich, suplement do dyplomu, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły i studiowaniu, zaświadczenie o ukończeniu kursu, certyfikat, dyplom.

Zawodowe: referencje, świadectwo pracy, umowa o pracę, dyplom uprawniający do wykonywania zawodu, dyplom czeladniczy, wyciąg z rachunku bankowego.

Biznesowe: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, nadanie numeru identyfikacyjnego REGON, nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP, nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP EU, nadanie numeru identyfikacji dla celów podatku VAT, zaświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu w RP, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego KRS, odpis z niemieckiego Rejestru Handlowego HRB, niemieckie zgłoszenie działalności gospodarczej lub zmiany o działalności gospodarczej, zaświadczenie o wypełnianiu zobowiązań podatkowych, certyfikat rezydencji, strony internetowe firm.

Na życzenie Klienta wymienione dokumenty mogą zostać przetłumaczone przysięgle lub nieprzysięgle.


© Copyright by Ewa Konopko, Gdańsk 2016
© Design by Mariusz Chilmon, Gdańsk